Properament

Diploma d'Especialització en
Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

7a Edició

Pla d'estudis

 • Mòdul I. La planificació estratègica en el museu


  La planificació estratègica d’un museu

  • Pere Mir: Introducció a la planificació estratègica.
  • Margarida Loran: 1. Per què la planificació estratègica als museus? 2. Com fer un procés de planificació estratègica efectiu? 3. El treball analític i la identificació de temes crítics. 4. L’avaluació externa. 5. L’anàlisi de l’entorn. 6. L’anàlisi interna. 7. Com formulem la missió. 8. La funció social del museu. 9. Mesurar impacte(s) del museu.
  • Olga López: El procés d’elaboració i de redacció d’un pla estratègic per a un museu o equipament patrimonial, a partir de l’experiència i l’anàlisi de les metodologies.
  • Jaume Colomer: La planificació estratègica d’un museu a partir de l’anàlisi de l’entorn.


  Disseny i gestió de projectes (José Antonio Olañeta)

  • Disseny de projectes relacionats amb el museu: Conèixer les fases d’un projecte i els seus factors crítics d’èxit. Les metodologies més habituals per dissenyar, planificar i gestionar projectes. La forma de dissenyar projectes en l’àmbit de la gestió dels museus.
  • Eines de seguiment i avaluació.
 • Mòdul II. Els públics del museu


  Anàlisi i gestió de públics

  • Antoni Laporte: 1. El mercat dels museus: visitants i no visitants. 2. Planificar la relació amb els públics. 3. La decisió del consumidor. 4. Estratègies de públics: de la fidelització al desenvolupament de públics. 5. Necessitats d’informació en relació amb els públics. 6. Estudis de públic: freqüentació; dels llibres de visita als iPads; enquestes
  • Joaquina Bobes: 1. Segmentació de públics. 2. Museus i projectes participatius
  • Sònia López: Els públics “virtuals”: anàlisi i gestió de la web del museu


  L’educació al museu, programació estratègica

  • Núria Serrat: Educació i museus, continuem replantejant
 • Mòdul III. El marc jurídic i la gestió de recursos en el museu


  Models i normatives de gestió administrativa dels museus (José Miguel Martínez-Alonso)

  • Concepte de servei públic i formes de gestió. Gestió contractual.
  • Formes de gestió directa dels serveis públics. Concepte i anàlisi juridicoformal de les personificacions instrumentals locals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils, mancomunitats i consorcis).
  • Anàlisi sectorial: legislació cultural i sobre museus, formes de gestió i altres aspectes jurídics sobre l’administració i la direcció dels museus.


  La gestió del pressupost (Glòria Rigau - Berta Gratacós)

  • Gòria Rigau. 1. Introducció: conceptes, el cicle pressupostari.? 2. L’elaboració del pressupost?. 3. L’execució del pressupost. 4. La liquidació del pressupost
  • Berta Gratacós. La contractació


  La gestió dels recursos (Josep M. Carreté)

  • Tipologies de direcció en museus i centres culturals: la direcció, la sotsdirecció-gerència, la gerència.
  • Com aplicar aquests esquemes a la realitat dels museus locals.
  • Què i com externalitzar.
 • Mòdul IV. Projecció, comunicació i promoció del museu


  Estratègies de comunicació (Jose Miguel Alonso)

  • Enfocar: 1. Tres fases en l’elaboració de l’estratègia de comunicació. 2. Objectius de la comunicació. 3. Posicionament. 4. Investigació
  • Idear: 5. Fonts de singularització. 6. Insight. 7. Conceptualització. 8. Vinclama©.
  • Valorar i executar: 9. Les emocions. 10. Plataforma de comunicació i recursos creatius. 11. Valoració d’alternatives. 12. Pautes de difusió


  Museus, turisme i interrelació amb el territori

  • José Antonio Donaire: Estratègies turístiques del museu


  Les noves tecnologies (Imanol Muñoz)

  • Tècniques d’adquisició 3D. Digitalització i reconstrucció
  • Computació visual. Dades, informació i coneixement. Data mining / Big data / Data science. Internet of things – IoT
  • Tendències i possibilitats en l’ús de 3D en el patrimoni cultural i els museus


  Els museus del segle XXI: nous discursos, noves museografies, nous públics, noves funcions. (Xavier Roigé)

 • Mòdul V. Treball final


  El treball final de postgrau permet aplicar a un cas concret allò que s'ha treballat en les diferents matèries. En la seva elaboració, que va dels mesos de gener a juliol, l'estudiant compta amb la tutoria i el seguiment d’un membre del professorat. El treball pot basar-se en un cas del mateix museu on es desenvolupa l'activitat professional. Alguns temes que són susceptibles de ser abordats són, per exemple: plans estratègics, plans directors, plans de comunicació, disseny i planificació d'un projecte (museogràfic, etc.), projectes educatius, projectes de relació del museu amb el territori, estudi de públics, exploració de noves formes de gestió del patrimoni, etc.

Titulació

Diploma d'Especialització en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis